Janusz

32 teksty – auto­rem jest Ja­nusz.

Główny bo­hater twoich myśli to naj­wspa­nial­sza oso­ba na świecie. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 9 października 2014, 23:10

Kochając przy­jaciół jes­teśmy bez­pie­czni, kochając niep­rzy­jaciół rusza­my do przodu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 maja 2014, 21:48

spokój i cie­sze­nie się chwilą spra­wia że człowiek żyje. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 lutego 2014, 21:22

Żyje­my al­bo w strachu al­bo w miłości. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 22 listopada 2013, 20:29

Praw­da jest tyl­ko dla wierzących w nią. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 października 2013, 16:16

Bez edu­kac­ji, nie ma dob­rej pra­cy. Bez zain­te­reso­wania, nie ma marzenia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 września 2013, 18:58

Jeśli chcesz być praw­dzi­wym mężczyzną. To idź przez życie tak, żebyś nie mu­siał nicze­go żałować. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 15 września 2013, 21:32

Wszys­cy cza­sem kłamiemy i niena­widzi­my kłam­stw. To czy­ni nas wszys­tkich hipokrytami. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 8 września 2013, 15:27

Kochaj ser­cem, myśl ro­zumem. Korzys­taj z ciała swo­jego i czy­jegoś rozważnie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 sierpnia 2013, 13:15

Od­najdź ciszę wewnątrz, to żaden zewnętrzny hałas Cię nie zagłuszy. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 17 sierpnia 2013, 00:25

Janusz

Zeszyty
  • Mój zeszyt – gro­madzo­ne słowa wiel­kich fi­lozofów i nie tyl­ko.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Janusz

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 października 2014, 00:50krysta sko­men­to­wał tek­st Główny bo­hater twoich myśli [...]

10 października 2014, 00:44krysta sko­men­to­wał tek­st Główny bo­hater twoich myśli [...]

10 października 2014, 00:38krysta sko­men­to­wał tek­st Główny bo­hater twoich myśli [...]

10 października 2014, 00:36krysta sko­men­to­wał tek­st Główny bo­hater twoich myśli [...]

10 października 2014, 00:31krysta sko­men­to­wał tek­st Główny bo­hater twoich myśli [...]

10 października 2014, 00:25krysta sko­men­to­wał tek­st Główny bo­hater twoich myśli [...]

9 października 2014, 23:22krysta sko­men­to­wał tek­st Główny bo­hater twoich myśli [...]

9 października 2014, 23:10Janusz do­dał no­wy tek­st Główny bo­hater twoich myśli [...]

31 maja 2014, 21:48Janusz do­dał no­wy tek­st Kochając przy­jaciół jes­teśmy bez­pie­czni, [...]